สุขภาพทางกาย มีส่วนสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล